About Us

PAGEFORENT หนังสือพร้อมเรียนออนไลน์

Necessary Series เป็นหนังสือที่มาพร้อมกับการเรียน
ออนไลน์ครบถ้วนทุกบททั้งส่วนของเนื้อหาและโจทย์
ออกแบบมาเพื่อน้อง ๆ ไม่ว่าจะเป็นชั้น ม.4 ม.5 เตรียมตัวใน
การสอบในชั้นเรียน หรือจะเป็นน้อง ๆ ม.6 ไว้ใช้เตรียมสอบ
เข้ามหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะสนาม 9 วิชาสามัญ PAT 1 PAT
2 PAT 3 หรือ O-NET