Page For Ent

ข่าว และ บทความ


ปฏิทิน TCAS64

ปฏิทิน TCAS64

กำหนดการต่าง ๆ ของ TCAS64 ว่าตรงเตรียมตัวยังไงบ้าง ?

สำหรับ TCAS ในปี 2564 นี้แบ่งออกเป็น 4 รอบใหญ่ ๆ ได้แก่

รอบ 1 PORTFOLIO 

เปิดรับสมัคร : โดยมหาวิทยาลัยจะกำหนด สมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

สิ่งที่ต้องเตรียม : Portfolio , เกรด 4-5 เทอม , Audition

ประกาศผล : 22 กุมภา 64

ยืนยันสิทธิ์ : 22-23 กุมภา 64

สละสิทธิ์ : #1 24-25 กุมภา 64 , #2 12-13 พฤษภา 64

การติด : ยื่นได้มากกว่า 1 ที่ , ติดได้มากกว่า 1 ที่ , แต่ให้เลือกยืนยันสิทธิ์เพียง 1 ที่

รอบ 2 QUOTA

เปิดรับสมัคร : โดยมหาวิทยาลัยจะกำหนด สมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

สิ่งที่ต้องเตรียม : GAT/PAT , เกรด 5-6 เทอม , 9 วิชาสามัญ , วิชาเฉพาะ

ประกาศผล : 10 พฤษภา 64

ยืนยันสิทธิ์ : 10-11 พฤษภา 64

สละสิทธิ์ : 12-13 พฤษภา 64 

การติด : ยื่นได้มากกว่า 1 ที่ , ติดได้มากกว่า 1 ที่ , แต่ให้เลือกยืนยันสิทธิ์เพียง 1 ที่

รอบ 3 ADMISSION (รุ่นก่อน ๆ ที่มี TCAS 5 รอบ ในรอบ 3 และ รอบ 4 ของรุ่นก่อน ถูกยุบมาเป็นรอบเดียวคือในรอบ 3 ของ TCAS64 แบ่งเป็น Admission 1 เทียบได้กับรอบ 3 เก่า และ Admission 2 เทียบได้กับรอบ 4 เก่า) 

เปิดรับสมัคร : 7-15 พฤษภา 64 สมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ MyTCAS

สิ่งที่ต้องเตรียม : GAT/PAT , เกรด 6 เทอม , 9 วิชาสามัญ , วิชาเฉพาะ , O-NET

ประกาศผล : #1 26 พฤษภา 64 #2 1 มิถุนา 64

ยืนยันสิทธิ์ : #1 26-27 พฤษภา 64 , #2 อัตโนมัติ

สละสิทธิ์ : ไม่อนุญาต หากยืนยันแล้วสละสิทธิ์ไม่ได้

การติด : เลือกได้สูงสุด 10 อันดับ ติดได้ 1 อันดับ , ติดอันดับที่ 2 ลงไปสามารถขอรับการประมาณผลครั้งที่ 2

รอบ 4 DIRECT ADMISSION 

เปิดรับสมัคร : 13-15 มิถุนา 64 สมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

สิ่งที่ต้องเตรียม : GAT/PAT , เกรด 6 เทอม , 9 วิชาสามัญ , O-NET

ประกาศผล : มหาวิทยาลัยกำหนด

ยืนยันสิทธิ์ : มหาวิทยาลัยกำหนด

สละสิทธิ์ : มหาวิทยาลัยกำหนด

การติด : ยื่นได้มากกว่า 1 ที่ , ติดได้มากกว่า 1 ที่ , แต่ให้เลือกยืนยันสิทธิ์เพียง 1 ที่

* แต่ละคณะและมหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์ต่างกัน ให้เข้าไปดูว่าคณะที่เราสนใจ ต้องใช้อะไรบ้าง เพื่อเตรียมตัวให้ตรงและครบถ้วน

ที่เกี่ยวข้อง ข่าว

ยังไม่มีความคิดเห็น คุณเป็นคนแรกที่แสดงความเห็น